WARUNKI LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

MHB Markt & Motor Ltd.
(Stand 12 / 2012)

 

 1. Application / klauzula obrony

 

W przypadku wszystkich - w tym w przyszłości - usług MHB, niniejsze warunki mają zastosowanie bez konieczności odwoływania się do nich przez MHB w każdym indywidualnym przypadku. Odmienne, sprzeczne lub dodatkowe warunki licencjobiorcy stają się tylko częścią umowy, o ile MHB wyraźnie wyraził na nie zgodę na piśmie.

 

 1. umowa

 

2.1. Przedmiotem umowy jest czasowe dostarczenie oprogramowania wraz z udzieleniem uprawnień niezbędnych do jego umownego używania zgodnie z formularzem zamówienia oraz § 3.

 

2.2. O należnej jakości oprogramowania ostatecznie decyduje formularz zamówienia i dokumentacja.

 

2.3. MHB może dowolnie wprowadzać zmiany, w szczególności ulepszenia i rozszerzenia, w dowolnym momencie, przy zachowaniu podstawowych funkcji oprogramowania. MHB poinformuje licencjobiorcę o istotnych zmianach z 4-tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku zmiany oprogramowania, która jest nieracjonalna dla licencjobiorcy, licencjobiorca może wyjątkowo rozwiązać umowę w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia w chwili wprowadzenia zmiany.

 

 1. prawa użytkowania

 

3.1. Licencjobiorca otrzymuje niewyłączne, nieprzenoszalne i niepodlegające sublicencjonowaniu prawo do używania oprogramowania, które jest ograniczone w czasie do okresu obowiązywania umowy licencyjnej. Korzystanie z umowy obejmuje instalację, a także ładowanie, wyświetlanie i używanie zainstalowanego oprogramowania. Rodzaj i zakres dozwolonego użytku są poza tym określone w formularzu zamówienia.

 

3.2. Licencjobiorca nie jest uprawniony do przenoszenia przyznanego mu dostępu do oprogramowania ani oprogramowania zainstalowanego na komputerze licencjobiorcy na osoby trzecie. W szczególności nie wolno mu sprzedawać, wypożyczać, wypożyczać ani w inny sposób udzielać podlicencji na oprogramowanie, ani też publicznie reprodukować oprogramowania ani udostępniać go.

 

3.3. Jeśli licencjobiorca naruszy jedno z powyższych postanowień, wszelkie prawa użytkowania przyznane na podstawie niniejszej umowy natychmiast tracą ważność i automatycznie wracają do MHB. W takim przypadku licencjobiorca musi natychmiast i całkowicie zaprzestać korzystania z oprogramowania, usunąć wszystkie kopie oprogramowania zainstalowanego w jego systemach i usunąć wszelkie wykonane kopie zapasowe lub przekazać je MHB.

 

 1. Zakres usług, wymagania

 

4.1. MHB zwraca uwagę, że w szczególności oferty portalu od dostawców zewnętrznych prezentowane przy użyciu oprogramowania, a także ich aktualność i dostępność nie są częścią usług MHB, a MHB nie ma również wpływu na ich aktualność i dostępność. Wraz z oprogramowaniem MHB udostępnia jedynie narzędzie do wyświetlania i sortowania ofert portalu.

 

4.2. Ze względu na konstrukcję techniczną, w szczególności korzystanie z oprogramowania wyłącznie przez Internet, mogą wystąpić przerwy w dostępności oraz momenty niedostępności. MHB zwraca uwagę, że aplikacje serwerowe wymagane do obsługi oprogramowania mogą również działać w centrum danych strony trzeciej, co może również prowadzić do zakłóceń technicznych. MHB zwraca również uwagę, że osoby trzecie (np. Poprzez wykorzystanie tzw. Narzędzi hakerskich) mogą uzyskać nieuprawnioną wiedzę o danych przesyłanych przez Internet. Ponadto dostęp do oprogramowania nie jest możliwy w całości lub w części podczas normalnych okresów konserwacji (na przykład podczas instalowania nowego oprogramowania); Jednak MHB dołoży wszelkich starań, aby ustawić te czasy konserwacji na jak najniższym poziomie.

 

 1. Granice skuteczności

 

Następujące usługi nie są należne MHB w zakresie przeniesienia użytkowania, ale wymagają odrębnej pisemnej umowy:

 

- Szkolenie i szkolenie pracowników licencjobiorcy;

 

- Tworzenie określonych modułów i rozszerzeń dla licencjobiorcy;

 

- Konserwacja, opieka (np. Aktualizacje, aktualizacje, nowe wersje), wsparcie (np. Infolinia telefoniczna).

 

 1. Prawa licencjobiorcy w przypadku wad

 

6.1. Wady oprogramowania zostaną usunięte przez MHB w rozsądnym terminie, według uznania MHB, w drodze naprawy lub wymiany.

 

6.2. Roszczenia licencjobiorcy z tytułu wady oprogramowania zakładają natychmiastowe zbadanie oprogramowania i powiadomienie o wadzie po dostawie - najpóźniej w ciągu dwóch tygodni - w przypadku wady rozpoznawalnej, w przypadku wady niewykrywalnej w ciągu tygodnia od wykrycia.

 

6.3. Reklamacja powinna zawierać możliwie najdokładniejszy opis wad. Na żądanie licencjobiorca, o ile to możliwe i uzasadnione, dostarczy MHB dokumenty i informacje potrzebne MHB do oceny i usunięcia wady. Licencjobiorca daje MHB możliwość przeglądu zgłoszeń usterek. Jeżeli reklamacja okaże się nieuzasadniona, koncesjonariusz jest zobowiązany do zwrotu MHB kosztów poniesionych na kontrolę.

 

6.4. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej na piśmie, MHB jest zobowiązane jedynie do dostarczenia licencjobiorcy oprogramowania wolnego od praw własności przemysłowej i praw autorskich osób trzecich zgodnie z przepisami obowiązującymi w Niemczech („prawa własności”). O ile osoba trzecia wysunie uzasadnione roszczenia wobec licencjobiorcy z powodu naruszenia praw własności przez oprogramowanie dostarczone przez MHB i używane przez licencjobiorcę zgodnie z umową, MHB ponosi następującą odpowiedzialność: MHB, według własnego uznania i na własny koszt, albo uzyska prawo do użytkowania dostarczonego oprogramowania, albo zmienić lub zastąpić go oprogramowaniem, które nie narusza prawa własności.

 

6.5. Cesja roszczeń z tytułu wad jest wykluczona.

 

 1. Obowiązki licencjobiorcy

 

7.1. Licencjobiorca odpowiada za zapewnienie spełnienia wymagań technicznych do działania oprogramowania, w szczególności w odniesieniu do sprzętu, oprogramowania systemu operacyjnego i połączenia z Internetem.

 

7.2. Licencjobiorca jest odpowiedzialny za korzystanie z mechanizmów bezpieczeństwa oprogramowania oraz, jeśli to konieczne, za wprowadzenie i utrzymywanie odpowiednich środków bezpieczeństwa (takich jak wyrywkowe kontrole), aby zapobiec niewłaściwemu używaniu oprogramowania przez pracowników licencjobiorcy.

 

 1. Opłata licencyjna, potrącenie i prawo zatrzymania

 

8.1. Jeżeli umowa nie zostanie zawarta w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego, opłata licencyjna należna za pierwszy miesiąc naliczana jest proporcjonalnie na pozostałe dni miesiąca, począwszy od następnego dnia po dostarczeniu oprogramowania.

 

8.2. Licencjobiorca jest uprawniony do potrącenia tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne zostało prawomocne lub jest bezsporne. Ten zakaz kompensowania nie ma zastosowania do roszczenia wzajemnego z tytułu wady opartego na tym samym stosunku umownym, co roszczenie sprzedawcy. Licencjobiorca jest uprawniony do skorzystania z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

 

 1. Ochrona oprogramowania

 

Licencjobiorca jest zobowiązany do ochrony oprogramowania przed nieautoryzowanym dostępem stron trzecich za pomocą odpowiednich środków. Wszystkie kopie Oprogramowania i wszelkie dostarczone aktualizacje oprogramowania muszą być przechowywane w bezpiecznym miejscu.

 

 1. Termin, dojrzałość, blokowanie i zakończenie

 

10.1. O ile w formularzu zamówienia nie podano inaczej, umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za okresem wypowiedzenia wynoszącym cztery (4) tygodnie do końca okresu obowiązywania umowy, ale najwcześniej z końcem kwartału, w którym przypada pierwsza rocznica zawarcia niniejszej umowy lub z końcem minimalnego okresu obowiązywania umowy określonego w formularzu zamówienia.

 

10.2. Miesięczny czynsz wynika z formularza zamówienia i jest należny za dany miesiąc z góry 3 dnia roboczego każdego miesiąca. W pierwszym miesiącu okresu wypożyczenia opłata za wynajem jest należna, gdy oprogramowanie jest w pełni dostępne.

 

10.3. Jeśli licencjobiorca zalega z dwiema lub więcej kolejnymi ratami najmu lub w kwocie odpowiadającej dwóm miesięcznym czynszom, MHB ma prawo zablokować dostęp oprogramowania do aplikacji serwerowych.

 

10.4. Umowa może zostać również rozwiązana na piśmie przez każdą ze stron z ważnego powodu bez zachowania okresu wypowiedzenia. Ważny powód, który upoważnia MHB do wypowiedzenia, istnieje w szczególności w przypadku, gdy licencjobiorca naruszy prawa MHB do użytkowania poprzez używanie oprogramowania w sposób wykraczający poza zakres dozwolony w niniejszych postanowieniach.

 

10.5. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej.

 

10.6. Po rozwiązaniu umowy licencjobiorca musi zrezygnować z używania oprogramowania i usunąć wszystkie zainstalowane kopie programu ze swoich komputerów i potwierdzić to na piśmie MHB.

 

 1. Odpowiedzialność

 

11.1. MHB ponosi nieograniczoną odpowiedzialność

 

- w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa,

- za uszczerbek na życiu, kończynie lub zdrowiu,

- zgodnie z przepisami ustawy o odpowiedzialności za produkt i

- w zakresie gwarancji przejętej przez MHB.

 

11.2. W przypadku lekkiego niedbalstwa naruszenia zobowiązania, które jest istotne dla osiągnięcia celu umowy (zobowiązanie podstawowe), odpowiedzialność MHB jest ograniczona do wysokości szkody, która jest przewidywalna i typowa dla danego rodzaju działalności.

 

11.3. Typowy kontrakt, przewidywalne szkody to szkody do 25.000 XNUMX euro.

 

11.4. Odpowiedzialność MHB za nieznacznie wynikające z niedbalstwa naruszenie nieistotnych zobowiązań umownych jest wykluczona.

 

11.5. MHB nie ponosi żadnej dalszej odpowiedzialności. W szczególności MHB nie ponosi odpowiedzialności za wady początkowe, chyba że spełnione są wymogi ust. 1 i 2.

 

11.6. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności dotyczy również osobistej odpowiedzialności pracowników, przedstawicieli i organów MHB.

 

 1. poufność

 

Tajemnice handlowe i handlowe drugiej strony będą traktowane poufnie przez licencjobiorcę i MHB zgodnie z przepisami ustawowymi. Inne poufne informacje będą traktowane poufnie przez strony, pod warunkiem, że informacje są odpowiednio oznaczone, a także zobowiązują pracowników do zachowania poufności. Ta umowa o zachowaniu poufności kończy się 3 po upływie roku od zawarcia umowy. Licencjobiorca traktuje kod źródłowy jako tajemnicę handlową MHB w zakresie, w jakim został mu przydzielony, traktuje go jako poufny na czas nieokreślony i chroni go przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich.

 

 1. inny

 

13.1. Licencjobiorca może przenieść prawa z niniejszych warunków lub w związku z nimi na osoby trzecie wyłącznie za pisemną zgodą MHB.

 

13.2. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej. Dokumenty elektroniczne w formie tekstowej nie spełniają wymogu formy pisemnej.

 

13.3. Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu niemieckiemu.

 

13.4. Miejscem spełnienia świadczenia i wyłącznym miejscem jurysdykcji jest siedziba MHB, o ile licencjobiorca jest handlowcem lub osobą prawną prawa publicznego.

 

13.5. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej umowy okażą się nieskuteczne, nie wpływa to zasadniczo na ważność pozostałych postanowień.